“راهنما اندازه گیری پا”

1- بر روی سطح صاف یک برگ کاغذ گذاشته و روی آن بایستید.

2- از دور پای خود تصویری روی کاغذ بکشید.

3-در شکل ترسیم شده، طول را از انتهای پاشنه تا بلندترین انگشت اندازه بگیرید.

4-اندازه به دست آمده را با جدول سایز مطابقت دهید.


نکات قابل توجه در اندازه گیری پا

همیشه یک پا از پای دیگر بزرگ تر است، سعی کنید معیار اندازه گیریتان پای بزرگ تر باشد.

بهتر است پا را در ساعات پایانی روز اندازه بگیرید، زیرا در آن زمان در بزرگترین حالت خود قرار دارد.

پیشنهاد می شود برای کفش های مناسب دویدن و کوهنوردی، نیم سایز بزرگ تر

انتخاب کنید تا مقداری فضا برای حرکت پا وجود داشته باشد.

در صورت تردید میان دو سایز، سایز بزرگ تر را انتخاب کنید،

زیرا در نهایت می توانید از کفی اضافه استفاده کنید.